nr. 66 din data 27.05.2010 privind modificarea art. 1 din HCL nr.49/27 noiembrie 2008

ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


HOTARAREA Nr.66


 


 


 


Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, in sedinta ordinara din data de 27.05.2010,


Vazand referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni, inregistrat sub nr.10.541/27.05.2010,


Avand in vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general,


In temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare,


 


 


HOTARASTE


 


 


 


ART.1. Se modifica art. 1 din HCL nr.49/27 noiembrie 2008, in sensul desemnarii unui nou membru supleant, care sa faca parte din comisia pentru aplicarea Legii nr. 350/2005, in persoana d-lui. Ciulea Pavel, avand in vedere ca,  mandatul de consilier local al d-lui Nistor Ioan a incetat.


ART.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 49/27 noiembrie 2008 raman neschimbate.


          

 


                                                          Presedinte de sedinta


                                                            Cimpoca Alin Claudiu


 


 


               Contrasemneaza


                     Secretar


                Stefan Blanaru