nr. 65 din data 27.05.2010 privind modificarea HCL nr. 18 din 2009

ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


HOTARAREA NR.65
 


Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, in sedinta ordinara din data de 27.05.2010,


Vazand referatul inregistrat sub nr.10.571/27.05.2010,


In temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare,


 


 


HOTARASTE


 


 


 


ART.1. Se modifica art. 11, 13,14 din Caietul de sarcini pentru activitatile de  precolectat, colectat si transport deseuri municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseuri menajere, cu exceptia celor cu regim special, aprobat prin HCL nr.18/2009 astfel:


ART. 11


Deseurile municipale, dupa colectare, se depoziteaza temporar la ,,Statia de transfer deseuri menajere,, din strada Gruiete. Pana la punerea in functiune a acestei statii de transfer (estimativ – trim. IV 2010) se va utiliza statia de transfer provizorie amenajata pe platforma fostului Combinat Chimic, str. Avram Iancu nr. 144. Sticla se va colecta in containere speciale asigurate de operator, in sarcina acestuia fiind si transportul si predarea la un reciclator de sticla.


 ART. 13


Depozitul de deseuri in care se va depozita fractia inutilizabila este situat in localitatea Campia Turzii.


 ART. 14


Operatorul serviciului va incarca intreaga cantitate de deseuri atat din eurocontainere, cat si de pe platforma si din jurul platformei gospodaresti.


Programul de prestatie pentru colectarea deseurilor va fi intocmit de asa maniera, incat sa asigure in permanenta mentinerea unei stari de curatenie corespunzatoare normelor igienico-sanitare a OMS nr. 536/1997, H.C.L. nr. 65/2009.


Programul de prestatie prezentat de operatori va cuprinde :


– zona de actiune pentru fiecare zi din saptamana ;


– schimbul si utilajul deservit ;


– autocompactorul inlocuitor in caz de defectiune ;


Cursele vor fi incepute de fiecare data din acelasi punct si vor urma acelasi traseu pentru a evita variatia orelor de colectare, prevazute in regulamentul de salubrizare si in contractul incheiat.”


 


ART.2. Se modifica art. 7,8,10 din Caietul de sarcini pentru  activitatea de  sortare a  deseurilor municipale, aprobat prin HCL nr.18/2009 astfel:


“ART. 7


In momentul de fata in mun.Tarnaveni este amenajata o statie de transfer-sortare provizorie, pe platforma fostului Combinat Chimic, str. Avram Iancu, nr. 144. Aceasta statie consta intr-o platforma betonata acoperita (1600 mp) unde se realizeaza depozitarea temporara si sortarea partiala a deseurilor colectate in amestec si incarcarea (cu un IFRON) in containere deschise (de cca 36 mc) in vederea transportarii deseurilor reziduale la depozitul de la Campia Turzii. Materialele reciclabile sunt valorificate de catre operator.


ART. 8


Pana la punerea in functiune a Statiei de transfer-sortare de pe strada Gruiete, aflata in implementare printr-un program Phare, Primaria Municipiului Tarnaveni pune la dispozitia operatorului statia de transfer-sortare provizorie, mentionata la art.7, in vederea desfasurarii activitatilor de depozitare temporara, sortare si transfer a deseurilor municipale. In sarcina operatorului va intra si transportul deseurilor reziduale la depozitul de la Campia Turzii. In aceasta perioada materialele reciclabile sortate de operator vor fi valorificate de acesta, raportand totodata Primariei municipiului Tarnaveni cantitatile de materiale reciclabile.


ART. 10


Dupa punerea in functiune a Statiei de transfer-sortare de pe strada Gruiete (estimativ trim. IV 2010) in sarcina operatorul vor intra:


– colectarea selectiva a deseurilor municipale,


– transportul acestora la statia de transfer cu exceptia sticlei care va fi valorificata de operator,


– transportul prescontainerelor din dotarea statiei (27 mc, grad comprimare 1:5) cu deseuri reziduale la depozitul conform indicat de Primaria Municipiului Tarnaveni.”


 


ART.3. Se modifica anexa nr.1 si nr.2 din Caietul de sarcini pentru activitatile  de maturat, spalat, stropit si intretinerea cailor publice, aprobat prin HCL nr.18/2009 astfel:


 


          ANEXA nr.1 : se introduc urmatoarele strazi care au fost asfaltate:


 
Nr crt


Denumire tronson strada


Tip carosabil


Dimensiune  tronson  strada


Suprafata


Trotuar


 


[mp]


Frecventa


Manual/


mecanic


Suprafata


[mp]


Lung.


[m]


Lat.


[m]


1


Liliacului


asfalt


2.400


400


6


 


1 data/sapt.


mecanic


2


Pomilor


asfalt


3.500


700


5


 


1 data/sapt.


mecanic


 


 


          ANEXA nr.2 : se introduc urmatoarele strazi care au fost asfaltate:


 
Nr crt


Denumire tronson strada


Tip carosabil


Dimensiune  tronson  strada


Suprafata


Trotuar


 


[mp]


Frecventa


Interval


orar


Suprafata


[mp]


Lung.


[m]


Lat.


[m]


1


Liliacului


asfalt


2.400


400


6


 


1 data/sapt.


 


2


Pomilor


asfalt


3.500


700


5


 


1 data/sapt.


 


 


ART.4. Se modifica art.7 din Caietul de sarcini pentru activitatile de curatare si transport zapada de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet, aprobat prin HCL nr.18/2009 astfel:


 


„ART. 7


Lista substantelor chimice si antiderapante admisibile folosite in municipiul Tarnaveni cuprinde:


1.   solutie clorura de sodiu 2-4% ;


2.   clorura de calciu macinata;


3.   amestec nisip cu sare macinata in proportie 70/30%


clorura de magneziu”


 


ART.5. Se modifica art.7 din  Caietul de sarcini pentru activitatea de colectare a cadavrelor de animale de pe domeniul public, a celor provenite din gospodariile populatiei si predarea  acestora unitatilor de ecarisaj.Capturarea si transportarea cainilor fara stapan, aprobat prin HCL nr.18/2009 astfel:


 


ART. 3


(1) Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi colectate si transportate in mijloace auto special amenajate in termen de maxim 2 ore de la semanalarea existentei acestora. Cadavrele mici vor fi depozitate provizoriu la adapostul din str. Dumbravei nr. 12 iar cadavrele mari vor fi depozitate provizoriu la locul special amenajat de Primaria Municipiului Tarnaveni, pana la ridicarea acestora de catre o societate autorizata.


(2) Cadavrele si deseurile animaliere de la gospodariile populatiei se preiau in maxim 4 ore de la anuntare si se transporta cu mijloace auto special amenajate la locatiile mentionate la aliniatul (1), in functie de dimensiunea cadavrelor.


(3) Operatorul are obligatia sa solicite societatii autorizate  ridicarea cadavrelor in cel mai scurt timp, conform prevederilor legale, de la locurile de depozitare temporara mentionate la alin (1), in baza contractului incheiat intre aceasta si Primaria Municipiului Tarnaveni.”


 


ART.6. Se modifica Documentatia de atribuire a contractului de achizitie pentru „Concesionarea serviciului de salubrizare”,  aprobata prin HCL 54/2010, dupa cum urmeaza:


la Criteriile de atribuire- Aspecte economice si financiare ale ofertei, pct.2 se elimina pct.b): Experienta similara-completare Formular B3-100 punte.


 


ART.7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


                                                          Presedinte de sedinta


                                                            Cimpoca Alin Claudiu


 


 


               Contrasemneaza


                     Secretar


                Stefan Blanaru