nr. 68 din data 24.06.2010 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurilor in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitãþii

ROMÂNIA


JUDEÞUL MUREȘ


TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTÃRÂRE


Nr. 68 din 24 iunie 2010


privind stabilirea domeniilor serviciilor publice ºi locurilor în care


contravenienþii vor presta activitãþi în folosul comunitãþii


 


 


            Consiliul local al municipiului Târnãveni, întrunit în ºedinþã ordinarã de lucru,


            Având în vedere Referatul nr. 11222 din 08.06.2010 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice ºi locurilor în care contravenienþii vor presta activitãþi în folosul comunitãþii,


            Vãzând prevederile art. 2, art. 16, art. 17 din O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancþiunilor prestãrii unei activitãþi în folosul comunitãþii, art. 5 alin. 2 lit. C, art. 9 din O.G. nr. 2/2001 precum ºi Legea nr. 239/2009 de modificare a O.G. nr. 2/2001,


            În temeiul prevederilor art. 36 alin.a pct. 19, alin. 9 ºi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,


 


Hotãrãºte:


 


 


            Art. 1. Se aprobã urmãtoarele domenii ale serviciilor publice în care contravenienþii vor presta activitãþi în folosul comunitãþii: pentru întreþinerea locurilor de agrement, a parcurilor ºi a drumurilor, pãstrarea curãþeniei ºi igienizarea localitãþii.


 


            Art. 2. Activitãþile de la art. 1. se vor desfãºura la:


a.    Sere, spaþii verzi


b.    Întreþinere, reparaþii drumuri


 


Art. 3. În situaþia existenþei unei solicitãri din partea societãþilor comerciale cu capital


integral sau parþial privat ce desfãºoarã servicii publice concesionate, persoanele sancþionate cu prestarea unei activitãþi în folosul comunitãþii vor fi puse la dispoziþia acestora de cãtre Primarul municipiului Târnãveni iar contravaloarea prestaþiilor efectuate de acestea sã se vireze la bugetul municipiului Târnãveni.


           


Art. 4. Prezenta hotãrâre se comunicã instanþelor judecãtoreºti teritoriale.


 


            Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se încredinþeazã Primarul municipiului Târnãveni.


 


                                                          PREșEDINTE DE șEDINÞÃ,


                                                                         Coros Ioan                                                                     


 


             CONTRASEMNEAZÃ,


                     Secretar,


                Blãnaru ștefan