nr. 67 din data 24.06.2010 privind incetarea mandatului de consilier al d-lui Micsa Ioan.

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                               


 


 


           


 


H O T Ã R R E A  nr. 67


 


 


            Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 24 iunie 2010;


            Vãzând referatul intocmit de secretarul municipiului Târnãveni, înregistrat sub nr.12302/2010;


            In temeiul prevederilor art.9 al.2 lit. a si  din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali si art.96 al.9 din Legea alegerilor locale nr.67/2004;


            În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


  


H O T A R A S T E


 


Art1. Consiliul Local al municipiului Tarnaveni ia act de incetarea mandatului de consilier al d-lui Micsa Ioan.


Art.2. Consiliul Local al municipiului Tarnaveni declara vacant un mandat de consilier ales pe lista PSD.


            Art.3.Se valideaza in funcþia de consilier local dl.Suciu Ioan.


            Art.4.Se completeazã Comisia Economica din cadrul Consiliului local Târnãveni cu dl. consilier Suciu Ioan.


  


  


 


                          Presedinte de sedinta


 


                                     Coros Ioan


 


 


                                                                                               Contrasemneaza


                                                                                                    Secretar


                                                                                                Stefan Blanaru