nr. 69 din data 24.06.2010 privind validarea modificarilor efectuate la bugetul general al municipiului Tarnaveni

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


C O N S I L I U L  L O C A L


 


 


HOTARAREA NR. 69


 


 


 


          Consiliul local al Municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data 24 iunie 2010;


          Vazand referatul inregistrat sub nr.11778/2010 intocmit de sef Birou buget contabilitate;


          In baza prevederilor art.82 din Legea finantelor publice locale nr.273/2006


         In baza prevederilor art.36 si art.45 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


HOTARASTE


 


Art.1. Se valideaza modificarile efectuate la bugetul general al municipiului Tarnaveni prin Dispozitia nr.953/2010.


Art.2.Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste primarul municipiului Tarnaveni.


  


 


 


 


                Presedinte de sedinta


                           Coros Ioan


 


                                                                      Contrasemneaza


                                                                          Secretar


                                                                      Stefan Blanaru