nr. 72 din data 24.06.2010 privind aprobarea darii in folosinta gratuita, catre S.C.Electrica PE Tarnaveni, a canalului de cabluri care urmeaza a se realiza prin obiectivul de investitii “Modernizare strada Republicii intre strazile Viitorului si Mioritei”.

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


 


 


H O T Ã R R E A  nr. 72/2010


 


 


          Consiliul Local al Municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 24 iunie 2010;


          Vãzând referatul intocmit de Birou Investitii, inregistrat sub nr.11891/2010;


          În baza prevederilor art.46.al.1 si art.126 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


Art1. Se aproba darea in folosinta gratuita , pe durata existentei instalatiilor electrice de distributie, catre S.C.Electrica PE Tarnaveni, a canalului de cabluri care urmeaza  a se realiza prin obiectivul de investitii “Modernizare strada Republicii intre strazile Viitorului si Mioritei”.


 


Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.


 

          Presedinte de sedinta


                 Coros Ioan


 


                                                                                                                                      Contrasemneaza


                                                                      Secretar


                                                                  Stefan Blanaru