nr. 77 din data 24.06.2010 privind aprobarea proiectului cu titlul “Modernizare Centrul Social Tarnaveni”

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTÃRÂREA NR. 77/2010


 


             Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta din 24 iunie 2010;


             Vãzând referatul nr.12.482/24.06.2010, a d-lui ing. Chirila Vasile, privind proiectul “Modernizare Centrul Social Tarnaveni”


             Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1), alin.(4) lit.d  din Legea nr. 215/2001,


              În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã, republicatã cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,


 


HOTÃRÃșTE


 


            Art. 1. Se aproba proiectul cu titlul “Modernizare Centrul Social Tarnaveni”.


            Art.2. Se aproba cofinantarea municipiului Tarnaveni pentru proiectul “Modernizare Centrul Social Tarnaveni”, cu suma de 15.298 lei, reprezentand 2% din cheltuielile eligibile ale proiectului.


            Art.3. Se aproba suportarea de catre municipiul Tarnaveni a cheltuielilor neeligibile ale proiectului (30.972 lei), precum si a oricaror costuri suplimentare care vor surveni in perioada implementarii proiectului.


           Art.4. Se aproba asigurarea de catre municipiul Tarnaveni a sumelor necesare pentru acoperirea contributiei din fondurile structurale in cadrul proiectului, sume care vor fi cheltuite in avans de catre municipiul Tarnaveni pana la rambursarea cheltuielilor de catre Autoritatea de Management.


           Art. 5. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste primarul municipiului Tarnaveni.


 


                          Presedinte de sedinta


                              Coros Ioan


 


                                                             Contrasemneaza


                                                                    Secretar


                                                               Stefan Blanaru