nr. 74 din data 24.06.2010 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii implementarii unor noi surse de energie in municipiul Tarnaveni

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTÃRÂREA NR. 74/2010


Privind aprobarea necesitatii si oportunitatii implementarii unor noi surse de energie in municipiul Tarnaveni


 


             Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din 24 iunie 2010;


             Vãzând referatul intocmit de consilierii locali Munteanu Ioan si Ciulea Pavel cu privire la necesitatea si oportunitatea implementarii unor noi surse de energie in municipiul Tarnaveni, inregistrat sub nr.12010/17.06.2010;


             Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1), alin.(4) lit.d  din Legea nr. 215/2001,


              În temeiul art. 45 alin.(1), art.36 al.2 lit.b, al.4 lit.e si al.6 lit.a pct.18  din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã, republicatã cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,


 


HOTÃRÃșTE


 


Art. 1. Se aproba necesitatea si oportunitatea implementarii unor noi surse de energie in municipiul Tarnaveni.


Art.2. Cheltuielile privind studiul si realizarea implementarii unor noi surse de energie in municipiul Tarnaveni se or efectua din fonduri extrabugetare.


Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste primarul municipiului Tarnaveni.


 


                          Presedinte de sedinta


                              Coros Ioan


 


                                                               Contrasemneaza


                                                                       Secretar


                                                                 Stefan Blanaru