nr. 73 din data 24.06.2010 privind aprobarea infiintarii unei noi structuri numitã Statie de Transfer Deseuri Menajere

ROMÂNIA                                                                                                 


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL      


 


                  


                                     


 HOTÃRÂREA  nr. 73/2010

 


 


          Consiliul local al Municipiul Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 24 iunie 2010;


          Vãzând expunerea de motive prezentatã de Serviciul O.S.R.U. înregistratã sub nr.  5754/23.03.2010;


În conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitãþi publice nr. 51/2006, modificatã ºi completatã ºi a Legii cadru privind salarizarea unitarã a personalului plãtit din fonduri publice nr. 330/2009;


In baza  art. 36 alin. (3) lit. b) art. 45 alin. (1) din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001, republicatã;


 


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


Art. 1. Se aprobã înfiinþarea unei noi structuri  numitã Staþie de Transfer Deºeuri Menajere, serviciu public de interes local, prin reorganizarea  Direcþiei  Administraþia Domeniului Public, conform anexei 1, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.


Art. 2. Se aprobã  organigrama ºi statul de funcþii ale Direcþiei  Administraþia Domeniului Public, conform anexelor 2-3, care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.


Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se însãrcineazã Primarul Municipiului Târnãveni.


 
                         Presedinte de sedinta


                              Coros Ioan                                           


                                                                        Contrasemneaza


                                                                             Secretar


                                                                             Stefan Blanaru


    – Anexe 1-3