nr. 82 din data 29.07.2010 privind aprobarea contractului de asociere in participatiune

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                            


H O T A R A R E A  nr. 82


 


 


          Consiliul local al municipiului  Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 29 iulie 2010;


          Vãzând referatul întocmit de secretarul municipiului Târnãveni înregistrat sub nr.12727/2010;


          In temeiul prevederilor art.251-256 din Codul Comercial;


          În baza art.46 al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


 


Art.1. Se aprobã contractul de asociere in participatiune conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceºte Primarul Muncipiului Târnãveni.


 


 
                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                           Klein Robert            


               Contrasemneaza


                    Secretar


                Stefan Blanaru


 

 


 


                                                                                       Anexa


 


CONTRACT DE ASOCIERE


 


I.Partile


Art.1.Intre:


          a.Consiliul Local al municipiului Tarnaveni cu sediul in Tarnaveni str.Piata Primariei nr.7 judetul Mures,cod fiscal 4323535,reprezentata prin primar ing.Matei Alexandru Adrian,pe de o parte si


          b.S.C NANA SRL cu sediul in Tarnaveni str.1 iunie nr.13.reprezentata prin Olaru Laura Steluta,  pe de alta parte.


 


II.Dispozitii generale


 


Art.2.Partile contractante se vor numi in continuare asociati.


Art.3.Asocierea intervenita prin prezentul contract nu da nastere unei persoane juridice noi,avand forma juridica de asociere in participatie,supusa regimului juridic stabilit de art.251 – 256 din Codul Comercial.


 


III.Obiectul contractului


 


Art.4.Obiectul prezentului contract il constituie asocierea in scopul administrarii terenului de sport in aer liber “Ronchin” situat in Tarnaveni str.Industriei F.N.


Art.5. Consiliul Local al municipiului Tarnaveni participa cu terenul de sport in aer liber “Ronchin” situat in Tarnaveni str.Industriei F.N.


          S.C NANA SRL participa cu logistica necesara administrarii acestui teren precum si cu investitia constand in inlocuirea suprafetei de joc.


 


IV.Obligatiile partilor


 


          Art.6.S.C NANA SRL are urmatoarele obligatii:


          Sa inlocuiasca suprafata de joc pe terenul de sport in aer liber “Ronchin” in termen de 45 de zile  de la incheierea contractului de asociere.


          Sa perceapa pentru utilizarea terenului de sport in aer liber “Ronchin” taxele stabilite de catre Consiliul Local al municipiului Tarnaveni.


          Sa suporte toate cheltuielile materile inclusiv utilitatile (apa, gaz, energie electrica etc) ocazionate de buna functionare a terenului de sport in aer liber “Ronchin”.   


          Sa achite lunar la primaria municipiului Tarnaveni – incepand cu data de 01 ianuarie 2011 – suma de 1500 lei.


          Sa permita utilizarea gratuita a terenului de sport in aer liber “Ronchin” de catre Primaria municipiului Tarnaveni timp de 5 ore/luna conform unui program stabilit de comun acord


Art.7.Primaria Municipiului Tarnaveni are urmatoarele obligatii:


          sa puna la dispozitia S.C. NANA SRL. terenul de sport in aer liber “Ronchin” situat in Tarnaveni str.Industriei F.N .


          sa urmareasca periodic prin compartimentele de specialitate buna derulare a prezentului contract.
V.Durata contractului


 


Art.8.Prezentul contract de asociere se incheie pe durata de 5 ani incepand cu data aprobarii acestuia prin Hotarare a Consiliului Local Tarnaveni .


Art.9.Durata contractului poate fi prelungita la expirarea contractului prin acordul partilor.


 


VI.Cauze de incetare a asocierii si raspunderea contractuala


 


Art.10.Prezentul contract se reziliaza de drept in cazul neindeplinirii de catre parti a obligatiilor asumate,in cazul disparitiei uneia din parti,a fortei majore sau prin acordul expres al partilor,dat in scris.


Art.11.Pentru nerespectarea sau executarea necorespunzatoare in tot sau in parte a obligatiilor asumate,partile datoreaza despagubiri in conditiile legii si a prezentului contract.


Art.12.In relatiile cu tertii,raspunderea pentru obligatiile contractuale revine partii care s-a obligat.


 


VII.Dispozitii finale


 


Art.13.Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul partilor.


Art.14.Litigiile nascute din nerespectarea prezentului contract sunt de competenta instantelor judecatoresti.


Art.15.Prezentul contract de asociere s-a incheiat in doua exemplare,cate unul pentru fiecare parte,fiind inregistrat la Primaria Municipiului Tarnaveni sub nr._________ din _____ iulie 2010 si s-a semnat astazi _____ iulie 2010.


 


 


 


 


          Primaria municipiului                                 S.C. NANA SRL


                  Tarnaveni


                    Primar                                               Administrator


     Ing.Matei Alexandru Adrian                               Olaru Laura Steluta


 


 


Serviciu Buget Contabilitate


Muth Rodica


 


Oficiul Juridic


Groza Razvan