nr. 81 din data 29.07.2010 privind modificarea Acordului de parteneriat cu Politia municipiului Tarnaveni aprobat prin HCL nr.31/2010

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                            


H O T A R A R E A  nr. 81


 


 


          Consiliul local al municipiului  Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 29 iulie 2010;


          Vãzând referatul întocmit de sef serviciu buget contabilitate înregistrat sub nr.12834/2010;


          In temeiul OG nr.80/2001 probata si modificata prin Legea nr.247/2002 cu modificarile aduse prin OUG nr.55/2010;


          În baza art.46 al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


 


          Art.1. Se modifica mentiunea prevazuta in art.3 din Acordul de parteneriat aprobat prin hotararea consiliului local nr.31/2010 care va avea urmatorul continut:


 


“Primaria municipiului Tarnaveni se obliga sa asigure lunar cantitatea de carburant echivalenta sumei de 500 lei (10 bonuri valorice in valoare de 50 lei) pentru suplimentarea cotei de carburant pentru autoturismele din dotarea Politiei municipiului Tarnaveni”.


 


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceºte Primarul Muncipiului Târnãveni.


 


 


 


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                           Klein Robert           


 


 


               Contrasemneaza


                    Secretar


                Stefan Blanaru