nr. 78 din data 29.07.2010 privind incetarea mandatului de viceprimar al municipiulului Tarnaveni al dlui. Szabo Albert

R O M N I A
JUDEÞUL MUREȘ
MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 
HOTÃRÂREA NR. 78


 


 


Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 29 iulie 2010,


Vãzând referatul inregistrat sub nr.13089/2010 intocmit de un grup de consilieri locali;         


In temeiul art.18 al. 4 din Statutul alesilor lacali aprobat prin Legea nr.393/2004;


       In baza prevederilor art.45, 46.al.1 si 57 al.4 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;
 


HOTÃRÃșTE:


 
Articol unic. Inceteaza, inainte de termen, mandatul de viceprimar al municipiulului Tarnaveni al dlui. Szabo Albert, in urma revocarii acestuia din functie.


 


 


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                           Klein Robert           


  


               Contrasemneaza


                    Secretar


                Stefan Blanaru