nr. 79 din data 29.07.2010 privind alegerea in functia de viceprimar al municipiului Tarnaveni dl. Meghesan Nicolae Sorin.

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


C O N S I L I U L  L O C A L


 


 


 


 


 


HOTARAREA NR. 79/ 2010


 


 


 


          Consiliul local al Municipiului Tarnaveni intrunit in sedinta ordinara din data 29 iulie 2010;


          Vãzând referatul inregistrat sub nr.13089/2010 intocmit de un grup de consilieri locali;


          In temeiul prevederilor art.11 din OG nr.35/2002 si art.57 al.3 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;


 


 


HOTARASTE


 


 Articol unic. Se alege in functia de viceprimar al municipiului Tarnaveni dl. Meghesan Nicolae Sorin.


 
 


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                           Klein Robert           


 


 


 


               Contrasemneaza


                    Secretar


                Stefan Blanaru