nr. 80 din data 29.07.2010 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Târnãveni si ale serviciilor publice de interes local


ROMÂNIA                                                                                           


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL      


 


HOTÃRÂREA nr. 80

           Consiliul local al Municipiul Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 29 iulie 2010;


          Vãzând expunerea de motive prezenta de Serviciul O.S.R.U. înregistratã sub nr. 14289/21.07 si adresa Prefecturii Mures nr.11200/DVI/2010;


          Având în vedere Avizul nr. 489505/2010 al Agenþiei Naþionale a Funcþionarilor Publici;


          În temeiul art.99, 100, 107, 111 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici,  republicatã 2, ºi  a Legii-cadru nr. 330/2009 si a OUG nr.63/2010;


          In baza  art. 36 alin. (3) lit. b) art. 45 alin. (1) din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001, republicatã;


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


Art. 1. Se aprobã organigrama ºi statul de funcþii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Târnãveni si  ale serviciilor publice de interes local, conform anexelor II-XVII, care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.


 


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se însãrcineazã Primarul Municipiului Târnãveni.


 


 


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                                              Klein Robert           


 


 


               Contrasemneaza


                       Secretar


                Stefan Blanaru


 
  – Anexe II-XVII- Organigrama ºi statul de funcþii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Târnãveni si ale serviciilor publice de interes local