nr. 83 din data 12.08.2010 privind revocarea Hotararii Consiliului Local al municipiulului Tarnaveni nr.82/2010.

R O M N I A
JUDEÞUL MUREȘ
MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 HOTÃRÂREA NR. 83


 Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta extraordinara din data de 12 august 2010;


Vãzând solicitarea unui grup de 11 consilieri locali inregistrata sub nr.14793/2010 si referatul nr.15313/2010, intocmit de Sef  Serviciu Buget-Contabilitate, ec. Muth Rodica si referatul nr. 15294/2010, intocmit de sef Birou Investitii si Achizitii Publice Muth Teodor, 


             In baza prevederilor art.46.al.1 si 36 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;
 


HOTÃRÃșTE:
 


Art.1. Se revoca Hotararea Consiliului Local al municipiulului Tarnaveni nr.82/2010.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


 


                                                                                 Presedinte de sedinta


                                                                                         Fodor Alexandru


 


 


                    Contrasemneaza


                            Secretar


                     Stefan Blanaru