nr. 84 din data 12.08.2010 privind aprobarea necesitatii si oportunitatea achizitionarii unor bunuri si terenuri

R O M N I A
JUDEÞUL MUREȘ
MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 HOTÃRÂREA NR. 84/2010


 

Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta extraordinara din data de 12 august 2010,


Vãzând referatul nr. 15294/2010 si nr.15208/2010, intocmit de sef Birou Investitii si Achizitii Publice Muth Teodor, 


             In baza prevederilor art.46.al.1 si 36 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


 


HOTÃRÃșTE:


 


 


 


Art.1. Se aproba necesitatea si oportunitatea achizitionarii bunului : gazon artificial pentru terenul in aer liber Ronchin situat in Tarnaveni str.Industriei F.N.


Art.2. Se aproba necesitatea si oportunitatea achizitionarii bunului : ceas stradal cu doua fete.


Art.3. Se aproba necesitatea si oportunitatea achizitionarii bunului : motounealta de tuns iarba.


Art.4. Se aproba necesitatea si oportunitatea achizitionarii unor terenuri intravilane necesare derularii unor lucrari de investitii proprii, de interes pentru cetatenii municipiului Tarnaveni sau pentru oferte tertilor interesati sa investeasca.


Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


                                                                                 Presedinte de sedinta


                                                                                         Fodor Alexandru


 


 


                    Contrasemneaza


                            Secretar


                     Stefan Blanaru