nr. 88 din data 26.08.2010 privind aproba P.U.D. pe amplasamentul situat in Tarnaveni, str.22 Decembrie FN

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


 


         


 


H O T Ã R R E A  nr. 88/2010


 


 


          Consiliul Local al Municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 26 august 2010;


          Vãzând referatul intocmit de arhitect sef ing.Coros Ioan, înregistrat sub nr.15560/2010;


          In temeiul prevederilor Legii nr.50/1991 cu modificarile ulterioare si Legii nr.350/2001;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


Art1. Se aproba P.U.D. pe amplasamentul situat in Tarnaveni, str.22 Decembrie FN, proprietate particulara a SC Agrar Transilvania SRL, inscris in CF Tarnaveni nr.50514 nr.cad.1212 in suprafata de 4200 m.p. pentru realizarea a sase case de locuit unifamiliare in regim P+M cu dotarile aferente conform anexei care face parte din prezenta hotarare.


 


Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


 


 


                                                                        Presedinte de sedinta


                                                                             Fodor Alexandru


 


 


                                      Contrasemneaza


                                             Secretar


                                       Stefan Blanaru