nr. 89 din data 26.08.2010 privind mandatarea dnei. Muth Rodica, sef al serviciului Buget Contabilitate din cadrul Primariei municipiulului Tarnaveni, pentru semnarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli aferente medicilor, medicilor dentisti, asistentilor medicali

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


 


         


 


H O T Ã R R E A  nr. 89/2010


 


 


          Consiliul Local al Municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 26 august 2010;


          Vãzând adresa nr.3141/2010 a Directiei de Sanatate Publica Mures si referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni, înregistrat sub nr.16886/2010;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


Art1. Se mandateaza dna. Muth Rodica, sef al serviciului Buget Contabilitate din cadrul Primariei municipiulului Tarnaveni, pentru semnarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentisti, asistentilor medicali si a cheltuielilor pentru medicamente si materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicina generala si dentara din unitatile sanitare de invatamant.


 


Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


  


                                                                    Presedinte de sedinta


                                                                             Fodor Alexandru


  


                                      Contrasemneaza


                                             Secretar


                                       Stefan Blanaru