Anunt de atribuire numarul 91441/16.09.2010 – Statie de transfer deseuri menajere in municipiul Tarnaveni


Anunt de atribuire numarul 91441/16.09.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1)  


Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tarnaveni


Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  Muth Teodor, Tel.  0265/443400  0265/443400     , Email:  office@primariatarnaveni.ro, Fax:  0265/446312 , Adresa internet (URL):  primariatarnaveni.ro


I.2)  


Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)


Autoritate regionala sau locala


Activitate (activitati)


– Servicii generale ale administratiilor publice


Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante


Nu


Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1)  


Descriere


II.1.1)  


Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta


Statie de transfer deseuri menajere in municipiul Tarnaveni


II.1.2)  


Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari


Executarea


Locul principal de executare: Tarnaveni


Codul NUTS: RO125 – Mures


II.1.3)  


Anuntul implica


II.1.4)  


Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Lucrari suplimentare condorm disp. de santier nr. 1


II.1.5)  


Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


45232470-7 – Statie de transfer de deseuri (Rev.2)


II.1.6)  


Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice


Nu


II.2)  


Valoarea totala finala a contractului (contractelor)


II.2.1)  


Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor


84,157.5 RON    


SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1)  


Tipul procedurii


IV.1.1)  


Tipul procedurii


Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:


¢ Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva


IV.2)  


Criterii de atribuire


IV.2.1)  


Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut


IV.2.2)  


S-a organizat o licitatie electronica


Nu


IV.3)  


Informatii administrative


IV.3.1)  


Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta


IV.3.2)  


Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract


Nu


SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 50/2    Denumirea: Act ad. 2- Statie de transfer deseuri menajere in municipiul Tarnaveni


V.1)  


Data atribuirii contractului    3/23/2010


V.2)  


Numarul de oferte primite    1


V.3)  


Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. Electroserv Tirnava Exim S.R.L. Tarnaveni


Adresa postala:  Str. Rampei, nr. 4 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Tel.  0265/446111  0265/446111     , Fax:  0265/446174


V.4)  


Informatii privind valoarea contractului


Estimarea initiala a valorii contractului


Valoarea: 84157.50     Moneda: RON    Fara TVA


Valoarea totala finala a contractului


Valoarea: 84157.50     Moneda: RON    Fara TVA


V.5)  


Contractul ar putea fi subcontractat


Nu


SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1)  


Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare


Nu


VI.2)  


Alte informatii


VI.3)  


Cai de atac


VI.3.1)  


Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor


Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  021/3104641  021/3104641   , Fax:  021/3104642


Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Mures


Adresa postala:  Str. Bolyai, nr. 30 , Localitatea:  Targu Mures , Cod postal:  540067 , Romania , Tel.  0265/267856  0265/267856   , Fax:  0265/267856


VI.3.2)  


Utilizarea cailor de atac


Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac


VI.3.3)  


Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Tarnaveni


Adresa postala:  P-ta Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Tel.  0265/443400 0265/443400   , Fax:  0265/446312


VI.4)  


Data expedierii prezentului anunt


16.09.2010 09:20