nr. 91 din data 20.09.2010 privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Tarnaveni pentru anul 2010

R O M N I A
JUDEȚUL MUREȘ
MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 HOTĂRÂREA NR. 91


 

Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 20 septembrie 2010;


Văzând referatul nr.17933/2010, intocmit de Sef  Serviciu Buget-Contabilitate, ec. Muth Rodica, 


             In baza prevederilor art.45.al.1 si 36 din Legea administrației publice locale nr.215/2001;


 


 


 


HOTĂRĂȘTE:


 


 


 


Art.1. Se aproba rectificarea bugetului general al municipiului Tarnaveni pentru anul 2010, conform anexei I care face parte integranta din prezenta hotarare.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se imputernicește primarul municipiului Târnăveni.


 


 


 


                                                                                  Presedinte de sedinta


                                                                                            Radu Ghetiu


 


 


 


                     Contrasemneaza


                           Secretar


                      Stefan Blanaru


 


  – Anexa