nr. 94 din data 20.09.2010 privind aprobarea scoaterii din functiune a unor mijloace fixe inscrise si aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa cu strigare a unor bunuri

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


C O N S I L I U L  L O C A L


 


 


HOTARAREA NR. 94 din 20 septembrie 2010


 


 


          Consiliul local al Municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data 20 septembrie 2010;


          Vazand referatul inregistrat sub nr. 17931/2010 intocmit de consilier Badea Cristina;


          In temeiul prevederilor art. 2 din HGR nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice “ cu modificarile si completarile ulterioare;


         In baza prevederilor art. 36 alin.1 si art. 115 alin. (1) lit. b din Legea administrației publice locale nr.215/2001;


 


 


HOTARASTE


 


Art.1.  Se aproba scoaterea din functiune a mijloacelor fixe inscrise in anexa.


Art.2. Se aproba vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare a bunurilor inscrise in anexa ce face parte din prezenta hotarare.


          Sumele rezultate din vanzare constituie venituri ale bugetului local.


Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste primarul municipiului Tarnaveni.


 


 


 


 


                                                                                  Presedinte de sedinta


                                                                                            Radu Ghetiu


 


 


 


                     Contrasemneaza


                           Secretar


                      Stefan Blanaru Anexa


 


 Denumire bun


Nr inventar


Cantitate  (buc)


Valoare de inventar


Anul fabricatiei


Anul darii in folosinta


Durata normata


Durata consumata


excavator E651 IF


20344


1


496,64


1991


1991


6


19


excavator


20342


1


307,63


1990


1990


6


20


autovidanja Roman 10135F


20343


1


1.387,95


1989


1989


8


21


autoturism Daewoo Cielo RLX


20346


1


23.553,71


1997


1997


5


13


autoutilitara Dacia 1304


20348


1


258,91


1992


1992


5


18


autocamion Roman 10215


20345


1


3949,32


1990


1990


8


20