nr. 95 din data 28.10.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, Indicatorilor tehnico-economici împreună cu co-finanțarea proiectului, precum și Politica tarifară, din cadrul proiectului œExtinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul MUREȘ din cadrul POS Mediu, de către Municipiul Tarnaveni

ROMANIA                                                                              


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL TARNAVENI


 


 


 


HOTARAREA NR. 95


din 28 OCTOMBRIE 2010


privind aprobarea Studiului de fezabilitate, Indicatorilor tehnico-economici împreună cu co-finanțarea proiectului, precum și Politica tarifară, din cadrul proiectului œExtinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul MUREȘ din cadrul POS Mediu, de către Municipiul Tarnaveni


 


 


 


Consiliul Local Tarnaveni intrunit in sedinta ordinara de lucru, la data de 28 OCTOMBRIE 2010 ;


Văzând Expunerea de motive a  Direcției Tehnice nr. 21726 din 26.10.2010, privind aprobarea Studiului de fezabilitate, Indicatorilor tehnico-economici împreună cu co-finanțarea proiectului, precum și Politica tarifară, din cadrul proiectului œExtinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul MUREȘ  din cadrul POS Mediu, de către Municipiul Tarnaveni


 


Având în vedere:


          Angajamentele asumate de România în cadrul Capitolului 22 “ Mediu din Tratatul de aderare


          Programul Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu)


          prevederile art. 36 alin. 2 lit.b, și lit.d din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicată


În temeiul art. 39 alin.1 si art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicată


 


                                                HOTARASTE :


 


Art. 1 Se aprobă, în cadrul proiectului POS Mediu  œExtinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul MUREȘ , următoarele documente:


          Anexa 1 – Studiul de fezabilitate


          Anexa 2 – Indicatorii tehnico-economici și valoarea co-finanțării aferentă Municipiului Tarnaveni


          Anexa 3 – Politica tarifară


Anexele 1-3, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


 


Art. 2 Se aprobă co-finanțarea proiectului de către Municipiul Tarnaveni în valoare de 245999 Euro.


 


Art. 3 Se aprobă garantarea de catre Municipiul Tarnaveni a minim 20% din împrumutul care urmează a se contracta de Operatorul regional pentru co-finanțarea proiectului, în proporție echivalentă cu ponderea valorii lucrarilor aferente Municipiului Tarnaveni din valoarea totala a proiectului.


 


Art. 4 Se mandatează domnul Chirila Vasile reprezentantul Municipiului Tarnaveni pentru a vota în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aquainvest MUREȘ, în sensul art.1 din prezenta hotărâre.


 


Art. 5.Toate hotararile consiliului local Tarnaveni adoptate anterior prezentei hotarari, cat si alte acte administrative (ex: adeverinte ) privind proiectul POS Mediu, se citesc cu titlul : œExtinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mures .


Art. 6 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se insarcineaza Primarul municipiului Tarnaveni, președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aquainvest MUREȘ  si conducerea SC Compania AQUASERV SA Tg.MUREȘ


 


Art. 7 Prezenta hotarare se comunică Primarului Municipiului Tarnaveni, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aquainvest MUREȘ, SC Compania AQUASERV SA Tg.MUREȘ și Instituției Prefectului Județului MUREȘ.


      

 


                                                                     Presedinte de sedinta


                                                                             Incze Csaba


 


                  


                  Contrasemneaza


                        Secretar


                   Stefan Blanaru