nr. 96 din data 28.10.2010 privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare inregistrat la SC Compania Aquaserv SA Tg. MUREȘ sub nr. 202662/05.03.2010 si la A.D.I. Aqua Invest Mures sub nr. 22/05.03.2010

ROMANIA                                                                              


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL  Tarnaveni


 


 


 


HOTARAREA NR. 96


din 28 OCTOMBRIE 2010


privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare inregistrat la SC Compania Aquaserv SA Tg. MUREȘ sub nr. 202662/05.03.2010 si


la A.D.I. Aqua Invest Mures sub nr. 22/05.03.2010.


 


Consiliul Local Tarnaveni, intrunit in sedinta ordinara de lucru, la data de 28 OCTOMBRIE2010 ;


Văzând Expunerea de motive a  Direcției Tehnice nr.21727 din 26.10.2010, privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare inregistrat la SC Compania Aquaserv SA Tg. MUREȘ sub nr. 202662/05.03.2010 si la A.D.I. Aqua Invest Mures sub nr. 22/05.03.2010.


 


Având în vedere:


          Angajamentele asumate de România în cadrul Capitolului 22 “ Mediu din Tratatul de aderare


          Programul Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu)


          prevederile art. 36 alin. 2 lit.b, și lit.d din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicată


În temeiul art. 39 alin.1 si art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicată


 


HOTARASTE :


 


Art. 1 Se aprobă Actul Aditional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare inregistrat la SC Compania Aquaserv SA Tg. MUREȘ sub nr. 202662/05.03.2010 si la A.D.I. Aqua Invest Mures sub nr. 22/05.03.2010, impreuna cu anexele acestuia, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, respectiv:


– Politica Tarifară- Anexa contractuluiDispozitii Generale, conform art.76 pct.1 lit.c – se inlocuieste cu Anexa la prezentul Act aditional  Politica Tarifară “  Octombrie 2010.


Anexa 1 și Anexa 2 – la Contractul de delegare al gestiunii “ Dispoziții Speciale “ Partea de apă, conform art. 16.1 și art. 9.2 – se inlocuieste cu Anexa 1 și Anexa 2 la prezentul Act aditional  varianta Octombrie 2010.


Anexa 1 și Anexa 2 – la Contractul de delegare al gestiunii “ Dispoziții Speciale “ Partea de canalizare, conform art.12.1 și art. 8.2  se inlocuieste cu Anexa 1 și Anexa 2 la prezentul Act aditional  varianta Octombrie 2010.


 


Art. 2 Se mandateaza presedintele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Aquainvest Mures sa semneze in numele si pe seama Municipiului Tarnaveni, Actul Aditional nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare inregistrat la SC Compania Aquaserv SA Tg. MUREȘ sub nr. 202662/05.03.2010 si la A.D.I. Aqua Invest Mures sub nr. 22/05.03.2010, aprobat la art.1 din prezenta.


 


Art. 3 Se acordă mandat general Presedintelui A.D.I. Aqua Invest Mures, sa semneze cu caracter permanent, in numele si pe seama Autorităților administrației publice locale (UAT) membre, acele Acte Aditionale la Contractul de Delegare nr.22/202.662/05.03.2010, care au ca obiect in exclusivitate urmatoarele operatiuni:


o   Predarea in concesiune de la UAT catre Operator a mijloacelor fixe din domeniul public in scopul prestarii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare-epurare


o   Predarea de la Operator catre UAT a mijloacelor fixe din domeniul public disponibile, scoase din functiune, propuse pentru casare sau cu orice alt scop


Semnarea Actelor Aditionale la Contractul de Delegare care au ca obiect predarea-primirea mijloacelor fixe din domeniul public va avea loc numai dupa semnarea de catre UAT si Operator a Proceselor Verbale de Predare-Preluare care se vizeaza si de catre A.D.I. Aqua Invest Mures.


 


Art. 4 Se mandatează domnul Chirila Vasile reprezentantul Municipiului Tarnaveni pentru a vota în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aquainvest MUREȘ, în sensul art.1  din prezenta hotărâre.


 


Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se insarcineaza Primarul Municipiului Tarnaveni, președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aquainvest MUREȘ  si conducerea SC Compania AQUASERV SA Tg.MUREȘ


 


Art. 6 Prezenta hotarare se comunică Primarului Municipiului Tarnaveni, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aquainvest MUREȘ, SC Compania AQUASERV SA Tg.MUREȘ și Instituției Prefectului Județului MUREȘ.


      


 


 


                                                                     Presedinte de sedinta


                                                                          Incze Csaba


 


                  


                  Contrasemneaza


                        Secretar


                   Stefan Blanaru