nr. 97 din data 28.10.2010 privind aprobarea alocării fondurilor de la bugetul local către SC Compania Aquaserv SA în scopul finanțării parțiale a cotei de 10,32% prevazută a fi suportată de către operator în planul de finanțare al proiectului œExtinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul MUREȘ din cadrul POS Mediu

ROMANIA                                                                              


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL TARNAVENI


 


 


 


HOTARAREA NR. 97


din  28 OCTOMBRIE 2010


privind aprobarea alocării fondurilor de la bugetul local către SC Compania Aquaserv SA în scopul finanțării parțiale a cotei de 10,32% prevazută a fi suportată de către operator în planul de finanțare al proiectului œExtinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul MUREȘ din cadrul POS Mediu


 


 


 


Consiliul Local Tarnaveni intrunit in sedinta ordinara de lucru, la data de 28 octombrie 2010 ;


Văzând Expunerea de motive a  Direcției Tehnice nr. 21728 din 26.10.2010, privind aprobarea alocării fondurilor de la bugetul local către SC Compania Aquaserv SA în scopul finanțării parțiale a cotei de 10,32% prevazută a fi suportată de către operator în planul de finanțare al proiectului œExtinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul MUREȘ din cadrul POS Mediu


 


Având în vedere:


          Angajamentele asumate de România în cadrul Capitolului 22 “ Mediu din Tratatul de aderare


          Programul Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu)


          prevederile art. 36 alin. 2 lit.b, și lit.d din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicată


În temeiul art. 39 alin.1 si art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicată


 


                                                HOTARASTE :


 


Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul local al Municipiului Tarnaveni  a sumei de 742202 Euro  către SC Compania Aquaserv SA în scopul finanțării parțiale a cotei de 10,32% prevazută a fi suportată de către operator în planul de finanțare al proiectului œExtinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul MUREȘ  din cadrul POS Mediu.  Suma este stabilita proporțional cu ponderea valorii lucrarilor aferente Municipiului Tarnaveni din valoarea totala a proiectului.


 


Art. 2 Sumele se vor prevedea in Bugetele anuale ale Municipiului Tarnaveni pe perioada 2011-2013.


 


Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se insarcineaza Primarul Municipiului Tarnaveni, președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aquainvest MUREȘ  si conducerea SC Compania AQUASERV SA Tg.MUREȘ


 


Art. 4 Prezenta hotarare se comunică Primarului Municipiului Tarnaveni, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aquainvest MUREȘ, SC Compania AQUASERV SA Tg.MUREȘ și Instituției Prefectului Județului MUREȘ.


      


 


 


 


 


                                                                     Presedinte de sedinta


                                                                                        Incze Csaba


 


                  


                  Contrasemneaza


                        Secretar


                   Stefan Blanaru