nr. 98 din data 28.10.2010 privind aprobarea proiectului žStație de pompare ape pluviale str. Frumoasă, rețea de canal menajer str. Păltiniș, rețea de canal menajer și pluvial str. Râului și 1 dec. 1918 (între Ruck ventilatoare și str. CFR), extindere rețea canal menajer str. Pref. V. Moldovan și str. Băilor 

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.98/2010


 


 


             Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din 28 octombrie 2010;


             Văzând referatul nr. 21.861/28.10.2010, a d-lui ing. Chirila Vasile, privind asigurarea resurselor financiare pentru proiectul žStație de pompare ape pluviale str. Frumoasă, rețea de canal menajer str. Păltiniș, rețea de canal menajer și pluvial str. Râului și 1 dec. 1918 (între Ruck Ventilatoare și str. CFR), extindere rețea canal menajer str. Pref. V. Moldovan și str. Băilor Municipiul  Tarnaveni, jud. Mures.


             Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1), alin.(4) lit.d din Legea nr. 215/2001 republicata,


              În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 republicata, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,


 


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. – Se aproba proiectul žStație de pompare ape pluviale str. Frumoasă, rețea de canal menajer str. Păltiniș, rețea de canal menajer și pluvial str. Râului și 1 dec. 1918 (între Ruck ventilatoare și str. CFR), extindere rețea canal menajer str. Pref. V. Moldovan și str. Băilor   MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI, Jud. MUREȘ, cu indicatorii tehnico – economici prevăzuți in Studiul de fezabilitate, si aprobati prin HCL nr.21/2010.


Art. 2. – Se aproba depunerea unei cereri de finanțare pentru proiectul žStație de pompare ape pluviale str. Frumoasă, rețea de canal menajer str. Păltiniș, rețea de canal menajer și pluvial str. Râului și 1 dec. 1918 (între Ruck ventilatoare și str. CFR), extindere rețea canal menajer str. Pref. V. Moldovan și str. Băilor   MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI,  Jud. MUREȘ, in cadrul œProgramului vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare  finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu.


Art. 3. – Se aproba asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului, in condițiile impuse de program si legislatia in vigoare in valoare totala de 1.653.502 lei


Art. 4. – Se aproba finanțarea din bugetul local a sumei de 248.025,30 lei reprezentand contribuția proprie in procent de 15% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.


Art. 5. – Se  aproba  finanțarea din bugetul local a tuturor cheltuielilor neeligibile si conexe  care vor apărea in perioada de implementare a proiectului.


Art. 6. – Se aproba desemnarea d-lui Chirila Vasile ca responsabil de proiect, în vederea reprezentării municipiului Târnăveni în relația cu Autoritatea – Administrația Fondului pentru Mediu.


Art. 7. – Se aproba desemnarea d-lui. Matei Alexandru-Adrian ca reprezentant legal al  municipiului Târnăveni în relațiile cu terții pentru proiectul žStație de pompare ape pluviale str. Frumoasă, rețea de canal menajer str. Păltiniș, rețea de canal menajer și pluvial str. Râului și 1 dec. 1918 (între Ruck ventilatoare și str. CFR), extindere rețea canal menajer str. Pref. V. Moldovan și str. Băilor 


Art. 8. – Pe durata pregătirii si implementării proiectului se vor respecta prevederile legislației  comunitare si naționale in domeniul egalității de șanse, nediscriminarii, protecției mediului, eficientei energetice, achizițiilor publice si ajutorului de stat.


 


 


 


 


 


                                                                             Presedinte de sedinta


                                                                                        Incze Csaba


 


                  


                  Contrasemneaza


                        Secretar


                   Stefan Blanaru