nr. 99 din data 28.10.2010 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii executiei PT Sensul giratoriu Piata Victoriei

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


  


HOTĂRÂREA NR. 99/2010




 


            Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta din 28.10.2010;


Văzând referatul nr.19856/29.09.2010, a dl. Director Beleanu Celestin, privind necesitatea si oportunitatea executiei PT Sensul giratoriu Piata Victoriei (obiectivul II din SF Construirea unui pod nou pe raul Tarnava Mica).


             În temeiul art.36 si  45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,


 


 


 


HOTĂRĂȘTE


 


 


 


Art. 1. Se aproba necesitatea si oportunitatea executiei PT Sensul giratoriu Piata Victoriei (obiectivul II din SF Construirea unui pod nou pe raul Tarnava Mica).


 


Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


 


 


                                                                     Presedinte de sedinta


                                                                          Incze Csaba


 


                  


                  Contrasemneaza


                        Secretar


                   Stefan Blanaru