nr. 101 din data 28.10.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii œAlimentare cu apa Bobohalma 

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


HOTĂRÂREA NR. 101/2010


 


 


            Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta din 28.10.2010;


Văzând referatul nr.21301/29.09.2010, intocmit de Sef Birou Investitii si Achizitii Publice Muth Teodor, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investia œAlimentare cu apa Bobohalma .


             În temeiul art.36 si  45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,


 


 


HOTĂRĂȘTE


 


 


 


Art. 1. Se aproba noi indicatori tehnico economici la obiectivul de investitii œAlimentare cu apa Bobohalma  dupa cum urmeaza:


 


1. Valoarea totala (in preturi din septembrie 2010):  4.453.360 lei


     Din care: C+M                                                  3.582.642 lei


2. Numarul de beneficiari potentiali:                         1.347 persoane


3. Lungimea retelei:                                                20,37 km


4. Durata de realizare a investitiei:                           18 luni


 


 


 


Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


 


 


 


                                                                     Presedinte de sedinta


                                                                          Incze Csaba


 


Contrasemneaza


                        Secretar


                   Stefan Blanaru