nr. 104 din data 28.10.2010 privind aprobarea evaluarii efectuata pentru terenul in suprafata de 726 mp situat in Tarnaveni str Industriei fn

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


C O N S I L I U L  L O C A L


 


 


 


HOTARAREA NR. 104 din 28 octombrie 2010


 


 


 


          Consiliul local al Municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 28 octombrie 2010;


          Vazand referatul inregistrat sub nr. 17931/2010 intocmit de consilier Badea Cristina;


          In temeiul prevederilor art. 2 din HGR nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice “ cu modificarile si completarile ulterioare;


         In baza prevederilor art. 36 alin.1, art. 115 alin. (1) lit. b si art. 123 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr.215/2001;


 


 


HOTARASTE


 


 


Art.1.  Se aproba evaluarea efectuata pentru terenul  in suprafata de  726 mp situat in Tarnaveni str Industriei fn.


Art.2.   Pretul de pornire al licitatiei va fi calculat prin indexarea cu rata inflatiei a valorii rezultate in urma evaluarii prevazute la art. 1.


 Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste primarul municipiului Tarnaveni.


 


 


 


                                                                     Presedinte de sedinta


                                                                               Incze Csaba


 


                  Contrasemneaza


                        Secretar


                   Stefan Blanaru