nr. 108 din data 28.10.2010 privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru operarea Statiei de transfer deseuri menajere din municipiul Tarnaveni, intre municipiul Tarnaveni, comuna Adamus si comuna Bagaciu, parteneri in proiectul finantat prin Programul PHARE 2005 CES “ Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


HOTĂRÂREA NR. 108/2010


 


 


             Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta din 28.10.2010;


             Văzând referatul nr.21.228/19.10.2010, a dl. ing. Chirila Vasile, privind colaborarea in vederea operarii Statiei de transfer deseuri menajere din municipiul Tarnaveni;


             Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1), alin.(7) lit.c  din Legea nr. 215/2001,


              În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,


 


 


HOTĂRĂȘTE


 


 


            Art. 1. Se aproba Protocolul de colaborare pentru operarea Statiei de transfer deseuri menajere din municipiul Tarnaveni, intre municipiul Tarnaveni, comuna Adamus si comuna Bagaciu, parteneri in proiectul finantat prin Programul PHARE 2005 CES “ Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu;


            Art.2. Protocolul de colaborare pentru operarea Statiei de transfer deseuri menajere din municipiul Tarnaveni este parte integranta a prezentei hotarari.


           Art. 3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


                                                                     Presedinte de sedinta


                                                                                        Incze Csaba


 


                 Contrasemneaza


                        Secretar


                   Stefan Blanaru