nr. 111 din data 28.10.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de interes local œStație de Transfer Deșeuri Menajere ,

ROMÂNIA                                                                                            


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL      


 


 


HOTĂRÂREA  nr.111/2010

 


 


          Consiliul local al Municipiul Târnăveni în ședința ordinară din data de 28 octombrie 2010;


          Văzând referatul serviciului O.S.R.U. înregistrat sub nr. 21266/20.10.2010;


          În temeiul art.  29 alin. 5 din Legea serviciilor comunitare de utilități nr. 51/2006 și a HCL nr. 73/2010;


          In baza  art. 36 alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. b), art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;


 


H O T Ă R Ă Ș T E


 


Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de interes local œStație de Transfer Deșeuri Menajere , conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


 


                                                          Presedinte de sedinta


                                                               Incze Csaba


                  


 


                  Contrasemneaza


                        Secretar


                   Stefan Blanaru