nr. 115 din data 11.11.2010 privind incuviintarea aderarii la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREÅž a unor unitati administrativ teritoriale din judetul Mures

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


CONSILIUL LOCAL  TARNAVENI


 


 


 


HOTĂRÂREA NR. 115/2010


 


 


Consiliul Local Tarnaveni, in sedinta extraordinara din data de 11 noiembrie 2010;


Văzând expunerea de motive nr. 206392 / 2010, a d-lui Chirila Vasile privind aprobarea aderării unor unități administrativ teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ, precum și avizele comisiilor de specialitate,


Având în vedere prevederile art. 8, alin. (2), lit. c și art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și ale art. 10 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare,


Având în vedere prevederile art. 13 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ,


Având în vedere prevederile art. 11, art. 36 alin. (2) lit. e) și alin. (7) lit. c), din Legea nr. 215/2001,


În temeiul art. 45 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


 


Art. 1. Se încuviințează aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ a următoarelor unități administrativ teritoriale: comunele Bogata, Glodeni și Solovăstru din județul MUREȘ


 


Art. 2. Se mandatează doamna Lokodi Edita EmÅ‘ke, Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ, pentru a vota în cadrul Adunării în sensul celor menționate la articolul 1 și a semna Actul adițional la Actul constitutiv al Asociației.


 


Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ.


 


 


Presedinte de sedinta,                        


        Meghesan  Nicolae Sorin


 


 


Contrasemnează,


       Secretar


 Blanaru Stefan