nr. 118 din data 24.11.2010 privind aprobarea darii in concesiune catre operatorul S.C.Compania Aquaserv S.A.- sucursala Tarnaveni, a unor mijloacelor fixe

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR. 118 / 2010


 


             Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta din 24 noiembrie 2010;


             Văzând referatul nr.23.218/16.11.2010, a d-nei ing. Chirila Monica, privind darea in concesiune a mijloacelor fixe aferente Serviciului de alimentare cu apa si canalizare, receptionate in perioada 2009-2010;


             Avand in vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare a municipiului Tarnaveni;


             Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1), alin.(5) lit.a  din Legea nr. 215/2001,


             În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


 


          Art. 1. Se aproba darea in concesiune catre operatorul S.C.Compania Aquaserv S.A.-  sucursala Tarnaveni, a mijloacelor fixe aferente Serviciului de alimentare cu apa si canalizare, receptionate in perioada 2009-2010, prevazute in anexa, care este parte integranta din prezenta hotarare.


          Art. 2. In urma incheierii unui Proces Verbal de predare-preluare a mijloacelor fixe mentionate in anexa, se va modifica Lista anexa a Contractului de delegare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare, prin incheierea unui Act aditional la acest contract.


          Art. 3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste primarul municipiului Tarnaveni si S.C.Compania Aquaserv S.A.-  sucursala Tarnaveni.


 


 


Președinte de ședință                                                            


       Meghesan Sorin Nicolae


                                                                             Contrasemnează


                                                                                        Blanaru Stefan