nr. 119 din data 24.11.2010 privind mandatarea speciala a reprezentantului municipiului Tarnaveni in AGA SC Compania Aquaserv SA pentru aprobarea cofinanțării de către operatorul regional SC Compania Aquaserv SA a proiectului œExtinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul MUREȘ  POS Mediu

ROMANIA                                                                                                 


JUDETUL MURES


CONSILIUL LOCAL TARNAVENI


 


 


HOTARAREA NR. 119 / 2010


privind mandatarea speciala a reprezentantului municipiului Tarnaveni  in AGA SC Compania Aquaserv SA pentru aprobarea  cofinanțării de către operatorul regional SC Compania Aquaserv SA a proiectului œExtinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul MUREȘ  POS Mediu


 


Consiliul Local Tarnaveni intrunit in sedinta ordinara de lucru, la data de 24 noiembrie 2010 ;


     Văzând Expunerea de motive a  Direcției Tehnice nr. 23193 din 16.11.2010, privind acordarea de mandat special reprezentantului municipiului Tarnaveni in AGA – SC COMPANIA AQUASERV SA in vederea  aprobarii cofinantarii de catre operatorul regional a proiectului œExtinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul MUREȘ  din cadrul POS Mediu.


Având în vedere:


          Angajamentele asumate de România în cadrul Capitolului 22 “ Mediu din Tratatul de aderare


          Programul Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu)


          prevederile art. 36 alin. 2 lit.b, și lit.d din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicată


În temeiul art. 39 alin.1 si art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicată


 


                                                HOTARASTE :


 


Art.1 Dl. Piaskovski Stanislav “ reprezentant in Adunarea Generala a Actionarilor SC COMPANIA AQUASERV SA, primeste mandat special pentru a vota in cadrul AGA aprobarea  cofinanțării de către operatorul regional SC Compania Aquaserv SA a proiectului œExtinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul MUREȘ  POS Mediu cu suma de 11.442.400 Euro reprezentand 10.32% din valoarea totala a proiectului fara TVA, scop in care operatorul regional SC Compania Aquaserv SA va contracta un imprumut in valoare de 5.442.400 Euro si se vor solicita fonduri de la proprietarii activelor ce rezulta din proiect, adica de la autoritatile publice locale in valoare de 6.000.000 Euro.


Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se insarcineaza dl. Piaskovski Stanislav  si conducerea SC Compania AQUASERV SA Tg.MUREȘ


Art.3 Prezenta hotarare se comunică Primarului Municipiului Tarnaveni, SC Compania AQUASERV SA Tg.MUREȘ și Instituției Prefectului Județului MUREȘ.


 


PRESEDINTE DE SEDINTA


Meghesan Sorin Nicolae


Viza de legalitate ,


      Secretar


                                                                      Blanaru Stefan