nr. 120 din data 24.11.2010 privind aprobarea P.U.Z. pentru conversie zona in amplasament constructii locuinte colective( prin ANL)

ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 120 / 2010


 


          Consiliul local al municipiului Târnăveni, întrunit în ședință ordinară la data de 24.11.2010,


          Vazand referatul nr.23213/2010 intocmit de arhitect sef ing.Coros Ioan,


          In baza prevederilor Legii nr.50/1991 cu modificarile ulterioare si a Legii 350/2001,


          În temeiul prevederilor art.45 alin.1 din Legii nr.215/2001 “ Legea administrației publice locale,


 


HOTĂRĂȘTE


 


Art. 1. Se aproba P.U.Z. pe amplasamentul situat in Tarnaveni, str. Progresului FN, proprietar statul roman,inscris in CF Tarnaveni nr.51530, nr. cad. 51530, in suprafata de 5887 mp., pentru conversie zona in amplasament constructii locuinte colective( prin ANL)


Art.3.  Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste primarul municipiului Tarnaveni.


 


 


Președinte de ședință                                                            


       Meghesan Sorin Nicolae


                                                                             Contrasemnează


                                                                                        Blanaru Stefan