nr. 122 din data 24.11.2010 privind modificarea art.1 din HCL nr. 97/2010

ROMANIA                                                                              


JUDETUL MURES


CONSILIUL LOCAL TARNAVENI


 


 


 


HOTARAREA NR. 122


privind modificarea art.1 din HCL nr. 97/2010


 


     Consiliul Local Tarnaveni intrunit in sedinta ordinara de lucru, la data de 24.11.2010;


   Văzând Expunerea de motive a Direcției Tehnice, nr. 23.890 din 24.11.2010, privind modificarea art.1 din HCL nr. 97/2010;


    Având în vedere:


          Angajamentele asumate de România în cadrul Capitolului 22 “ Mediu din Tratatul de aderare


          Programul Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu)


          prevederile art. 36 alin. 2 lit.b, și lit.d din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicată


În temeiul art. 39 alin.1 si art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicată


 


                                                HOTARASTE :


 


Art. 1. Se aproba modificarea art.1 din HCL nr. 97/2010 prin adaugarea alin.2, care va avea urmatorul cuprins:


œModalitatea concreta de alocare a sumei mentionate la alin.1 se va stabili prin act administrativ distinct, adoptat in urma propunerilor rezultate in cadrul dezbaterilor organizate in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Aqua Invest Mures si, respectiv, in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. Mures, cu  respectarea prevederilor legale in domeniu .


Art. 2.  Celelalte prevederi ale HCL nr.97/2010 raman neschimbate.


 


 


 


 


 


Președinte de ședință                                                              


       Meghesan Sorin Nicolae                                            Contrasemnează


                                                                                          Blanaru Stefan