nr. 123 din data 16.12.2010 privind aprobarea preturilor si tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare prestate de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. Mures


ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TIRNAVENI


CONSILIUL  LOCAL


 


 


 


HOTARAREA nr.123/2010


privind aprobarea preturilor si tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare prestate de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. Mures


 


 


Consiliul local al Municipiului Tirnaveni, intrunit in sedinta ordinara din data de 16 decembrie 2010;


Vazand Expunerea de motive nr. 24929/2010, privind aprobarea preturilor si tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare prestate de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg.Mures,


Avand in vedere prevederile:


– art. 36 alin.2 litera (d) si alin.6 litera (a) punctul.14 din Legea nr. 215/2001, republicata in 27 feb.2007, privind administratia publica locala,


-art. 12, lit. i) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare si art. 43, alin.5 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;


-art. 4 alin. 1, din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, conform caruia: “Preturile si tarifele practicate in cadrul unor activitati cu caracter de monopol natural sau al unor activitati economice, stabilite prin lege, se stabilesc si se ajusteaza cu avizul Ministerului Finantelor Publice, cu exceptia celor pentru care, prin legi speciale, sunt prevazute alte competente”;


– art. 36 din Dispozitii generale din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apa si de canalizare inregistrat sub nr. 22/05.03.2010, la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara žAquainvest Mures” si sub nr. 202662/05.03.2010 la SC Compania Aquaserv SA Tirgu Mures, asa cum a fost modificat prin Actul aditional nr. 1,


In baza prevederilor art. 45 alin (1) si art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala,
HOTARASTE:


Art. 1 Se aproba urmatoarele preturi si tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apa , de canalizare – epurare ape uzate menajere §i de canalizare ape pluviale prestate de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. Mures:


 
 
Denumirea serviciului public


Pret/Tarif aprobat – lei/mc –


fara TVA


cuTVA


Apa potabila pentru municipiul Tirnaveni


2.51


3.11


Canalizare-epurare ape uzate menajere pentru municipiul Tirnaveni


1.63


2.02


Canalizare   ape   pluviale   pentru   municipiul Tirnaveni


0.65


0.80


Art. 2 Preturile si tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apa potabila, canalizare – epurare ape uzate menajere si canalizare ape pluviale aprobate conform art. 1 se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2011.


Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei Hotarari se imputemiceste Primarul Municipiului Tirnaveni, si conducerea S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. Mures.


 


 


                                                       Presedinte de sedinta


                                                           Muntean Ioan


Contrasemneaza


Secretar


Stefan Blanaru