nr. 124 din data 16.12.2010 privind stabiliarea impozitelor si taxelor aplicabile in anul 2011

ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTARAREA nr. 124


Privind stabiliarea impozitelor si taxelor aplicabile in anul 2011


 


Consiliul Local al municipiului Tarnaveni, in sedinta ordinara din data de 16 decembrie 2010; Vazand referatul inctocmit de sef Serviciu Impozite si Taxe, inrrehistrat sub nr. 24461/03.12.2010; In temeiul prevederilor Titlului IX din codul Fiscal, a! HGR nr. 956/2009 si al OUG nr. 59/2010; In baza art. 45 alin. (1) si art. 36 din Legea administratiei publice locale nr. 515/2001;


 


HOTARASTE


Art. 1. Pentru anul 2011 sunt aplicabile urmatoarele impozite si taxe locale:


I.        Impozitul pe cladiri


Impozitul pe cladiri in cazul contribuabililor persoane juridice va fi calculat prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii de inventar a cladirii, evidentiata corespunzator in contabilitatea acestora.


Pentru contribuabilii personae juridice care in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta nu au efectuat nici o reevaluare, impozitul pe cladiri va fi calculat prin aplicarea cotei de 10% asupra valorii de inventar a cladirii.


Impozitul pe cladirile aflate in proprietatea persoanelor fizice se stabileste si se calculeaza potrivit prevederilor Codului Fiscal si a Normelor de aplicare a acestuia, cu modificarile ulterioare. prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabila a cladirii.


II.Impozitul/taxa pe teren


Impozitul pe teren se stabileste si se calculeaza potrivit prevederilor Codului Fiscal si a Normelor de aplicare a Codului Fiscal, cu modificarile ulterioare.


III.    Impozitul asupra mijloacelor de transport


Impozitul asupra mijloacelor de transport se calculeaza potrivit prevederilor Codului Fiscal si a Normelor de aplicare a Codului Fiscal, cu modificarile ulterioare.


Se stabileste cota de 10% reprezentand bonificatie acordata persoanelor fizice pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pentru intregul an – pana la data de 31 martie a anului fiscal.


Bonificatia de 10% pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pentru intregul an – pana la data de 31 martie a anului fiscal se aplica si persoanelor juridice.


IV. Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor


1. Se stabilesc urmatoarele taxe pentru eliberarea certificatelor de urban ism:


 


Suprafetele pentru care se obtine certificatul de urbanism


Nivelul pentru anul 2011 (lei)


a)Pana la 150 mp inclusiv


4


b)intre 151-250 mp inclusiv


5


c)intre 251-500 mp inclusiv


7


d)intre 501-750 mp inclusiv


8


e)intre 751-1000 mp inclusiv


10


f)peste 1000 mp


12 +0.01/leu/mp pt.fiecare mp care depaseste 1000 mp


2.  Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de construire pentru cladiri ce urmeaza a fi folosite ca locuinte sau anexa la locuinta: 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.


3.  Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesare studiilor geotehnice ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaz si petrol precum si altor exploatari: 1,4 lei/an/mp de teren afectat.


4.  Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesara pentru lucrarile de organizare de santier: 3%


din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier.


5.   Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere, corturi, casute sau rulote, campinguri: 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie.


6.   Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor: 7 lei/m.p.


7.   Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decat cele prevazute mai sus: 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie. inclusiv instalatiile aferente.


8.   Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare totala sau partiala a unei constructii : 0.1% din valoarea impozabila a constructiei.


9.   Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism sau a autorizatiei de construire: 30%


din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.


10.     Taxa pentru eliberarea autorizatiilor privind lucrarile de racorduri si bransamente la


retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu in suma de 11 lei, pentru fiecare record.


11. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului in suma de 13 lei.


12. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa in suma de 8 lei.


13. Taxa acord unic (inclusiv imprimatele) in vederea eliberarii autorizatiilor de constructive in valoare de 25 lei.


14. Taxa pentru eliberarea certificatului de atestare a evidentierii/radierii constructiei in


cartea fiinciara: 30 lei.


15. Taxa pentru eliberarea autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica
si vizarea anuala a acesteia.


   unitati de alimentatie publica cu un numar de locuri mai mare de 100 1.250 lei


   unitati de alimentatie publica cu un numar de locuri intre 51-100   750 lei


   unitati de alimentatie publica cu un numar de locuri intre 25 -50     500 lei


   unitati de alimentatie publica cu pana la 25 de locuri                       300 lei


   unitati de alimentatie publica fara locuri de servire                          200 lei


 


16. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare in suma de 17 lei.


17. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri,detinute de consiliile locale 28 lei pentru fiecare mp sau fractiune de mp.


18. Taxa   pentru eliberarea certificatelor de producator in suma de 30 lei. Taxa trimestriaia pentru vizarea certificatelor de producator: 10 lei.


V.Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate


1.  Taxa pentru servicii de reclama si publicitate in procent de 3% din valoarea contractului incheiat de contribuabilii care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate sub diverse forme.


2.  Taxa pentru expunerea de firme instalate la locul exercitarii activitatii economice in suma de 25 lei/mp/an sau fractiune de mp.


3. Taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afisaj, panouri sau alte asemenea mijloace pentru beneficiari in suma de 20 lei/mp/an sau fractiune de mp.


Vl.lmpozitul pe spectacole


Se stabileste impozitul pe spectacole in functie de suprafata incintei in care se desfasoara spectacolul, ajustandu-se cu coeficientul (4) de corectie corespunzator rangului II.


a. In cazul videotecilor suma este de 1,2 lei/mp/zi de spectacol


b. In cazul discotecilor suma este de 2,4 lei/mp/zi de activitate distractiva.


VII. Taxa hoteliera


Se stabileste taxa hoteliera pentru sederea in municipiul Tarnaveni datorata de persoanele fizice in varsta de peste 18 ani, in procent de 2% din tariful de cazare practicat de unitatea hoteliera.


VIII.Taxe locale specificate de Codul Fiscal


1. Taxa de vizitare a muzeului municipiului Tarnaveni este:


Pentru adulti                         2     lei/zi


Pentru militari,studenti si elevi      1    leu/zi Pentru pensionari gratuit


2. Se stabilesc urmatoarele taxe pentru ocuparea locurilor publice:


a.Taxa pentru ocuparea locurilor publice din zona pietei Avram Iancu cu chioscuri pentru vanzarea de produse in cuantum de 2.5 lei/mp/luna.


b.Taxa pentru folosirea locurilor publice pentru vanzarea de produse sau servicii diverse in functie de zona comerciala:


Zona A     2,00 lei/mp/zi


Zona B     1,20 lei/mp/zi


Zona C     0,65 lei/mp/zi


Zona D     0,45 lei/mp/zi


c.Taxa pentru depozitarea de diverse material: 0.65 lei/mp/zi


d.Taxa pentru confectionarea de produse:   1.5 lei/mp/zi


3.  Taxa pentru ocuparea domeniului public in scopul amenajarii teraselor – alimentatie publica pe perioada estivala: 0,4 lei/mp/zi, cu exceptia zilelor in care se desfasoara activitati municipale.


4.  Taxa pentru ocuparea cu garaje a terenurilor din domeniul public sau privat al municipiului Tamaveni sau pentru ocupare cu copertine, in suma de 0,35 lei/mp/luna.


5.Taxa pentru folosirea suprafetei din domeniul public sau privat pentru parcarea unui autoturism cu care se executa servicii de taximetrie in suma de 60 lei/luna.


6. Taxa pentru detinerea de vehicule lente a fost in suma de 40 lei/an.


IX.Alte taxe locale


1. Taxa SMURD in suma de 7,5 lei anual pe familie.


2.Taxa pentru ocuparea locului de veci din cimitirul amplasat pe domeniul privat al municipiului Tarnaveni in suma de 200 lei/loc.


3.Taxa pentru transport decedati in municipiul Tarnaveni este de 40 lei/transport.


4.Taxa pentru transport decedati in afara municipiului Tarnaveni este;


   1,2 leu/km.


   12 lei/ora de stationare


5.Taxa de inchiriere a Caminului Cultural Bobohalma, pentru desfasurarea de programe artistice, spectacole, concerte,baluri si discoteci in suma de 150 lei (la care se adauga cheltuielile privind utilitatile).


6.  Taxa de inchiriere a Caminului Cultural Bobohalma pentru manifestari ocazionale
(nunti,botezuri,etc) in suma de 500 lei (la care se adauga cheltuielile privind utilitatile). Caminul Cultural Bobohalma va fi utilizat in mod gratuit pentru pomeni sau parastase, achitandu-se numai cheltuielile privind utilitatile.


7. Taxa de inchiriere a Casei de Cultura “Mihai Eminescu”:


  Sala mare                       200 lei/ora sau 500 lei/zi


  Sala Femina si sala Protocol   100 lei/ora sau 300 lei/zi


  Holul mare                        50 lei/ora sau 150 lei/zi


  Holul mic                          30 lei/ora sau 100 lei/zi


Beneficiaza de scutire de la palata acestei taxe, activitatile desfasurate de unitatile de invatamant din municipiul Tarnaveni si de catre Asociatia Nevazatorilor din municipiul Tarnaveni.


8. Taxa pentru avizare programe de functionare ale agentilor economici in suma de 20 lei/luna.
Taxa se datoreaza pentru lunile in care agentii economici desfasoara activitate.


9. Taxa pentru comercializarea ambulanta de marfuri in piete, targuri? oboare si alte locuri autorizate ale primariei municipiului Tarnaveni pentru agentii economici in suma 60 lei/an.


10.Taxa rezervare loc obor in suma de 300 lei/an.


11.Taxa rezervare boxe in P-ta Avram lancu in suma de 300 lei/an


12.Taxa pentru rezervarea meselor in piata agro-alimentara Avram lancu , astfel:


-3 1uni        150 lei


   6 luni        250 lei


   1 an          400 lei


 


13. Taxa pentru folosirea WC-ului public: 0,50 lei.


14. Taxa intrare vizitatori obor: 0,5 lei/zi


15. Taxa utilizare loc obor: 10 lei/zi.


16. Taxa de salubritate (platibila lunar): 14,64 lei/persoana/an, respectiv 1,22 lei/persoana/luna.


17. Taxa pentru eliberarea de copii dupa un act din arhiva primariei in suma de 15 lei/act.


18. Taxa pentru oficierea casatoriilor in zilele de simbata si duminica in suma de 200 lei.


19. Taxa pentru autorizarea de spargere strazi, trotuare si zone verzi in suma de 6 lei/mp/zi.


Se stabileste garantia platibila in avans pentru persoanele fizice sau juridice care efectueaza lucrari care necesita spargeri de carosabil si trotuare in suma de 120 lei/mp. Garantia astfel stabilita va fi restituita numai dupa aducerea carosabilului/trotuarului la starea initiala. Daca dupa efectuarea lucrarii carosabilul nu este refacut la termen, garantia stabilita va fi folosita in acest scop.


20.    Taxa pentru inchirierea unor suprafete de teren din domeniul public aferent locuintelor,


astfel:


ZONA A                  0,90 lei/mp/an


ZONA B                  0,75 lei/mp/an


ZONA C                  0,60 lei/mp/an


ZONA D                 0,40 lei/mp/an


21.    Taxa pentru inchiriere unor suprafete de teren din domeniul public aferente accesuiui in spatii comerciale astfel:


ZONA A                  2,00 lei/mp/an


ZONA B                  1,70 lei/mp/an


ZONA C                  1,30 lei/mp/an


ZONA D                 0,90 lei/mp/an


22.     Taxa de eliberare certificate si numere de inregistrare pentru vehicule neinmatriculabile: 80 lei.


Taxa viza anuala pentru vehicule neinmatriculabile 15 lei.


23. axa de eliberare si vizare anuala autorizatii taxi permanente: 125 lei.


24. Taxa locala de eliberare permis de acces auto marfa in centrul Municipiului Tarnaveni pentru autovehicule cu masa totala maxim autorizata de minim 3500 kg(inclusiv):


    15 lei/zi


–    50 lei/saptamana


         1501ei/luna


–   375 lei/trimestru


         750 lei/an


25.     Taxe in pietele, targurile si oboarele municipiului Tarnaveni


  taxa pentru folosirea meselor acoperite                6 lei/masa/zi


  taxa pentru foloseirea platourilor din piete           2,5 lei/mp/zi


  taxa pentru comercializarea din autoturisme        3 lei/mp/zi


  taxa pentru ocuparea platourilor din targuri si oboare    2,5 lei/mp/zi


  taxa pentru comercializarea bovinelor,bubalinelor,cabalinelor si porcinelor peste 6 luni


4,5 lei/animal


taxa pentru comercializarea porcinelor pina la 6 luni, ovine si caprine


2,5 lei/animal


taxa pentru comercializarea animalelor mici si pasari cu exceptia puilor de o zi


1,5 lei/buc


taxa pentru comercializarea puilor de 1 zi             0,15 lei/buc


26.     Taxe pentru prestari servicii efectuate in pietele municipiului Tarnaveni.astfel:


  inchirierea unei balante                            8 lei/buc/zi


  inchirierea unui halat                               3 lei/buc/zi


  efectuare unei cantariri in P-ta Agroalimentara   3 lei/cantarire


  efectuarea unei cantariri in P-ta Obor       3 lei/cantarire


 


 


Art. 2. Se revoca Hotararea Consiliului Local Tarnaveni nr. 3/2010.


 


Art. 3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul municipiului Tarnaveni.


 


 


Presedinte de sedinta


Muntean  Ioan


 


 


   Contrasemneaza


    Secretar


Stefan Blanaru