nr. 125 din data 16.12.2010 privind rectificare bugetului local

ROMANIA


JUDETUL MURE§ MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTARAREA  NR.125


 


Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 16 decembrie 2010;


Vazand referatul nr.24858/2010, intocmit de Sef Serviciu Buget-Contabilitate, ec. Muth Rodica,


In baza prevederilor art.45.al.l si 36 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;


HOTARASTE:


Art.1.  Se aproba rectificarea bugetului general al municipiului Tarnaveni pentru anul 2010, conform anexei I care face parte integranta din prezenta hotarare.


Art.2.  Cu  aducerea la  indeplinire  a prezentei  hotarari  se  imputernice§te primarul municipiului Tarnaveni.


 


Presedinte de sedinta


    Muntean loan


 


Contrasemneaza Secretar


Stefan Blanaru