nr. 126 din data 16.12.2010 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a administratiei pietelor din municipiul Tarnaveni, aprobat prin HCL nr.75/2010

ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL


 


HOTARAREA NR. 126


 


 


Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 16 decembrie 2010;


Vazand referatul  nr.24538/2010,  intocmit de  Sef    Serviciu Administratia Pietelor Hosu Adrian,


In baza prevederilor art.45.al.l si 36 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;


HOTARASTE:


 


Art.1. Se aproba modificarea art.27 al. 7 din Regulamentul de organizare si functionare a administratiei pietelor din municipiul Tarnaveni, aprobat prin HCL nr.75/2010, care va avea urmatorul continut:


“In vederea rezervarii meselor de catre utilizatori, acestia vor depune o cerere la sediul Primariei, in care vor specifica masa pentru care opteaza.Cererile vor fi depuse cu minim 7 zile inainte de expirarea contractului de rezervare pentru masa solicitata. In eventualitatea in care vor fi mai multe solicitari pentru aceeasi masa, pentru ocuparea acesteia se va organiza licitatie iar criteriile privind modul de desfasurare vor fi stabilite de o comisie numita de primarul municipiului Tarnaveni”.


Art.2. Se aproba sectorizarea Pietei Avram Iancu conform anexei care face integranta din prezenta hotarare.


Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste primarul municipiului Tarnaveni.


Presedinte  de sedinta


        Muntean loan


 


Contrasemneaza


     Secretar


Stefan Blanaru