nr. 127 din data 16.12.2010 privind aprobarea componentei Comisiei locale de de ordine publica

ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTARAREA NR. 127


Consiliul local al municipiului Tamaveni, intrunit in sedinta ordinara la data de 06.12.2010.


Vazand Referatul intocmit de catre Director executiv Gurghean Crisan inregistrat sub nr.24832/2010,


In baza prevederilor Legii nr. 155/2010 privind infiintarea politiei locale,


In temeiul prevederilor art.45 alin.l, din Legii nr.215/2001 – Legea administratiei publice locale,


HOTARASTE


Art. 1. Se aproba componenta Comisiei locale de de ordine publica astfel :


Primar – ing.Matei Alexandru Adrian


Seful politiei municipiului Tarnveni – comisar Grama Marcel Alexandru


Seful politiei locale – ec.Gurghean Crisan


Secretarul municipiului Tamaveni – Stefan Blanaru


Consilier local Meghesan Nicolae Sorin


Consilier local Ghetiu Radu


Consilier local Serban Maria


Art.2. Se aprobaRegulamentul de organizare si functionare al Comisiei locale de ordine publica a municipiului Tamaveni conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


Art.3. Inceand cu data de 01.01.2011, se schimba denumirea Serviciului Public « Politia Cominitara » in « Politia Locala » functionand in baza prevederilor Legii nr. 155/2010.


Art.4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputemiceste primarul municipiului Tamaveni.


 


Presedinte de sedinta


    Muntean Ioan


 


Contrasemneaza


   Secretar


Stefan Blanaru