nr. 128 din data 16.12.2010 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Tarnaveni si serviciile publice de interes local, pentru anul 2011

ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTARAREA nr.128


 


Consiliul local al Municipiul Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 16 decembrie 2010;


Vazand  referatul  intocmit de  personalul  din  cadrul   Serviciului  O.S.R.U. inregistrat sub nr. 23487/2010;


In conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicata 2;


Avand in vedere Ordinul nr.  7660/2006 privind aprobarea Instructiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a functiilor publice;


In baza  art. 36 alin. 3 lit. b, art.45 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata;


HOTARASTE


Art. 1. Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Tarnaveni si serviciile publice de interes local, pentru anul 2011, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


Presedinte de sedinta


    Muntean loan


 


Contrasemneaza


     Secretar


Stefan Blanaru