nr. 1 din data 06.01.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Politiei Locale din cadrul aparatului de specialitate a primarului municipiului Tarnaveni


ROMANIA                                                                                           


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL      


 


                                                         


 


 


HOTARAREA NR. 1 / 2011

  


          Consiliul local al Municipiul Tarnaveni in sedinta de indata din data de 6 ianuarie 2010;


          Vazand expunerea de motive a serviciului O.S.R.U. inregistrata sub nr. 134/05.01.2011;


          În temeiul art. 4 alin. (4) din  Legea politiei locale nr. 155/2010, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale aprobat prin HGR nr. 1332/2010 si a HCL nr. 127/2010;


          In baza  art. 36 alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. b), art. 45 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata;


 


H O T A R A Ș T E


 


Art. 1. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Politiei Locale din cadrul aparatului de specialitate a primarului municipiului Tarnaveni, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.


 


Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


Presedinte de sedinta


            Pop Ioan  Constantin                                                                           


 


                                                         


                                                                               Contrasemneaza


                                                                                                      Secretar


                                                                                Stefan Blanaru     


 


 


 


Anexa – Regulamentul politiei locale