nr. 2 din data 06.01.2011 privind validarea modificarilor efectuate la bugetul general al municipiului Tarnaveni

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


C O N S I L I U L   L O C A L


 


 


HOTARAREA NR.  2 / 2011


 


 


          Consiliul local al Municipiului Tarnaveni in sedinta de indata din data 06 ianuarie 2011;


          Vazand referatul inregistrat sub nr.197/2011 intocmit de Director executiv directia economica- ec. Muth Rodica;


          In baza prevederilor art.82 din Legea finantelor publice locale nr.273/2006


         In baza prevederilor art.36 si art.45 din Legea administrației publice locale nr.215/2001;


  


HOTARASTE


  


Art.1. Se valideaza modificarile efectuate la bugetul general al municipiului Tarnaveni prin Dispozitia nr. 4555/2010.


Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste primarul municipiului Tarnaveni.


 


Presedinte de sedinta


    Pop Ioan  Constantin                                                                              


 


                                                         


                                                                                      Contrasemneaza


                                                                                           Secretar


                                                                                          Stefan Blanaru