nr. 5 din data 27.01.2011 privind aprobarea inscrieri in domeniul public al municipiului Tarnaveni a unor terenurilor

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL      


 


HOTARAREA nr. 5 / 2011

 


          Consiliul local al Municipiul Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 27 ianuarie 2011;


Vazand referatul intocmit de consilier Damian Carmen inregistrat sub nr.892/2011;


In baza art. 36 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001;


H O T A R A ST E


          Art. 1 Se aproba inscrierea in domeniul public al municipiului Tarnaveni a  terenurilor inscrise in CF  51019/nr.top 51019 in suprafata de 628 mp, lot 6; CF  51020/nr.top 51020 in suprafata de 339 mp,lot 7; CF  51021/nr.top 51021 in suprafata de 478 mp, lot 8; CF  51024/nr.top 51024 in suprafata de 483 mp, lot 11; CF  51025/nr.top 51025 in suprafata de 578 mp, lot 12; CF  51026/nr.top 51026 in suprafata de 728 mp, lot 13.


Art.2. Se revoca Hotararea Consiliului Local Tarnaveni nr.105/2010.


Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


                                                          Presedinte de sedinta


                                                 Pop Ioan Constantin


 


 


              Avizeaza


              Secretar


         Stefan Blanaru