nr. 6 din data 27.01.2011 privind revocarea Hotararii Consiliului Local Tarnaveni nr.13/2000

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL      


 


 


HOTARAREA nr. 6 / 2011

 


          Consiliul local al Municipiul Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 27 ianuarie 2011;


Vazand referatul intocmit de Arhitect sef  ing. Coros Ioan inregistrat sub nr.674/2011;


          In baza art. 36 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001;


H O T A R A ST E:


Art.1. Se revoca Hotararea Consiliului Local Tarnaveni nr.13/2000.


Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


                                                          Presedinte de sedinta


                                                  Pop Ioan Constantin


 


              Avizeaza


              Secretar


         Stefan Blanaru