nr. 7 din data 27.01.2011 privind complectarea art.1, cap.IX, pct.18 din HCL nr. 124/2010

ROMANIA                                                                                     


JUDETUL MURES


CONSILIUL LOCAL


MUNICIPAL TARNAVENI


 


HOTARAREA    nr. 7 / 2011


 


Consiliul local municipal Tarnaveni, intrunit in sedinta ordinara din data de 27 ianuarie 2011,


 Vazand Expunerea de motive intocmit de sef serviciu Surdu Sorin Mircea inregistrat sub nr. 1000/18.01.2011,prin care se propune aprobarea de taxe speciale la Serviciul Public Comunitar de Evidenta Persoanelor,


  Avand in vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, in conformitate cu art. 26, alin.1 din O.U.G. nr. 45/2003, privind finantele publice locale si a Legii 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor.


In temeiul prevederilor art.36 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,


Hotaraste:


Art. 1. Se complecteaza art.1, cap.IX, pct.18 din HCL nr. 124/2010 cu un nou aliniat care va avea urmatorul continut:


       taxa privind desfacerea casatoriei in fata ofiterului de stare civila in suma de 200 lei.


Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


 


Presedinte de sedinta


Pop Ioan Constantin                                                       Avizeaza


                                                                                                    Secretar


                                                                                     Stefan Blanaru