nr. 9 din data 27.01.2011 privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului municipiului Tarnaveni, pentru anul 2010

JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL      


                       


HOTARAREA nr. 9 / 2011

Consiliul local al Municipiul Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 27 ianuarie 2011;


        Vazand expunerea de motive prezentata de Serviciul O.S.R.U. inregistrata sub nr. 1168 / 20.01.2011;


In conformitate cu prevederile art. 107 lit. d, art. 108, si ale art.159 din Hotararea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici si a Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici;


        In baza  art. 36 alin. (3) lit. b) art. 45 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata;


H O T A R A S T E


Art. 1. Se propune nota 4,78 pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului municipiului Tarnaveni, pentru anul 2010, conform Raportului de evaluare anexat, care face parte integrata din prezenta hotarare.


 


Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


 


Presedinte de sedinta


  Pop Ioan Constantin


                                                                                           Avizeaza


                                                                                 Secretar


                                                                            Stefan Blanaru