nr. 10 din data 27.01.2011 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii žModernizarea strazilor Republicii, Avram Iancu, Scolii si Viitorului, din municipiul Tarnaveni, judetul Mures 

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL      


 


 


HOTARAREA nr. 10 / 2011

Consiliul local al Municipiul Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 27 ianuarie 2011;


Vazand referatul intocmit de sef birou Investitii si achizitii publice ing. Muth Teodor inregistrat sub nr.878/2011;


          In baza art. 36 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001;


H O T A R A ST E:


Art. 1 Se aproba Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii žModernizarea strazilor Republicii, Avram Iancu, Scolii si Viitorului, din municipiul Tarnaveni,judetul Mures 


Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


                                                          Presedinte de sedinta


                                                 Pop Ioan Constantin


 


 


              Avizeaza


              Secretar


         Stefan Blanaru