nr. 12 din data 27.01.2011 privind aprobarea studiului de prefezabilitate privind obiectivul de investitii « Centrala electrica fotovoltaica in municipiul Tarnaveni »

ROMANIA                                                                              


JUDETUL MURES


CONSILIUL LOCAL


MUNICIPAL TARNAVENI


 


HOTARAREA    nr. 12 / 2011


 


 


Consiliul local municipal Tarnaveni, intrunit in sedinta ordinara din data de 27 ianuarie 2011,


 Vazand referatul intocmit de director tehnic Beleanu Celestin, inregistrat sub nr.1254/21.01.2011 si expunerea de motive pentru realizarea unui parteneriat public-privat in vederea reducerii cheltuielilor de functionare legate de consumurile de energie electrica intocmit de dnii. consilieri locali ing. Muntean Ioan si ing. Ciulea Pavel inregistrat sub nr.928/17.01.2011.


In temeiul prevederilor art.36 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,


Hotaraste:


Art. 1. Se aproba studiul de prefezabilitate privind obiectivul de investitii « Centrala electrica fotovoltaica in municipiul Tarnaveni Â» realizat in parteneriat public- privat in baza Legii 178/2010.


 


Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


Presedinte de sedinta


             Pop Ioan Constantin


                                                                                   Avizeaza


                                                                                    Secretar


                                                                               Blanaru Stefan