nr. 13 din data 27.01.2011 privind revocarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Tarnaveni nr.126/2010

ROMANIA                                                                              


JUDETUL MURES


CONSILIUL LOCAL


MUNICIPAL TARNAVENI


 


 


 


 


HOTARAREA    nr. 13 / 2011


 


 


Consiliul local municipal Tarnaveni, intrunit in sedinta ordinara din data de 27 ianuarie 2011,


 Vazand referatul intocmit de dl. Coros Ioan- consilier local, inregistrat sub nr.891/17.01.2011 ,


In temeiul prevederilor art.36 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,


 


Hotaraste:


Art. 1. Se revoca Hotararea Consiliului Local al municipiului Tarnaveni nr.126/2010.


Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


 


Presedinte de sedinta


            Pop Ioan Constantin


 


                                                                                   Avizeaza


                                                                                    Secretar


                                                                                Stefan Blanaru